طرح های آبیاری خوشاب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خوشاب

مناقصات لوله کانال تلگرام