طرح های آبیاری خوسف

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خوسف

مناقصات لوله کانال تلگرام