طرح های آبیاری خور و بیابانک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خور و بیابانک

مناقصات لوله کانال تلگرام