طرح های آبیاری خورموج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خورموج

مناقصات لوله کانال تلگرام