طرح های آبیاری خوانسار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خوانسار

مناقصات لوله کانال تلگرام