طرح های آبیاری خواف

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خواف

مناقصات لوله کانال تلگرام