طرح های آبیاری خنداب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خنداب

مناقصات لوله کانال تلگرام