طرح های آبیاری خنج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خنج

مناقصات لوله کانال تلگرام