طرح های آبیاری خمینی شهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خمینی شهر

مناقصات لوله کانال تلگرام