طرح های آبیاری خمین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خمین

مناقصات لوله کانال تلگرام