طرح های آبیاری خمیر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خمیر

مناقصات لوله کانال تلگرام