طرح های آبیاری خلیل آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خلیل آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام