طرح های آبیاری خلخال

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خلخال

مناقصات لوله کانال تلگرام