طرح های آبیاری خرم بید

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خرم بید

مناقصات لوله کانال تلگرام