طرح های آبیاری خرم آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خرم آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام