طرح های آبیاری خرمشهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خرمشهر

مناقصات لوله کانال تلگرام