طرح های آبیاری خرمدره

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خرمدره

مناقصات لوله کانال تلگرام