طرح های آبیاری خرامه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خرامه

مناقصات لوله کانال تلگرام