طرح های آبیاری خدا آفرین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خدا آفرین

مناقصات لوله کانال تلگرام