طرح های آبیاری خدابنده

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خدابنده

مناقصات لوله کانال تلگرام