طرح های آبیاری خاش

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خاش

مناقصات لوله کانال تلگرام