طرح های آبیاری خاتم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خاتم

مناقصات لوله کانال تلگرام