طرح های آبیاری حمیدیه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در حمیدیه

مناقصات لوله کانال تلگرام