طرح های آبیاری حاجی آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در حاجی آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام