طرح های آبیاری جیرفت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جیرفت

مناقصات لوله کانال تلگرام