طرح های آبیاری جوین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جوین

مناقصات لوله کانال تلگرام