طرح های آبیاری جویبار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جویبار

مناقصات لوله کانال تلگرام