طرح های آبیاری جوشق

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جوشق

مناقصات لوله کانال تلگرام