طرح های آبیاری جوانرود

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جوانرود

مناقصات لوله کانال تلگرام