طرح های آبیاری جهرم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جهرم

مناقصات لوله کانال تلگرام