طرح های آبیاری جلفا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جلفا

مناقصات لوله کانال تلگرام