طرح های آبیاری جغتای

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جغتای

مناقصات لوله کانال تلگرام