طرح های آبیاری جایدشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جایدشت

مناقصات لوله کانال تلگرام