طرح های آبیاری جاسک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جاسک

مناقصات لوله کانال تلگرام