طرح های آبیاری جاجرم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در جاجرم

مناقصات لوله کانال تلگرام