طرح های آبیاری تیران و کرون

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تیران و کرون

مناقصات لوله کانال تلگرام