طرح های آبیاری تکاب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تکاب

مناقصات لوله کانال تلگرام