طرح های آبیاری توت نده

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در توت نده

مناقصات لوله کانال تلگرام