طرح های آبیاری توت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در توت

مناقصات لوله کانال تلگرام