طرح های آبیاری تهران

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تهران

مناقصات لوله کانال تلگرام