طرح های آبیاری تنگستان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تنگستان

مناقصات لوله کانال تلگرام