طرح های آبیاری تنگراه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تنگراه

مناقصات لوله کانال تلگرام