طرح های آبیاری تنکابن

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تنکابن

مناقصات لوله کانال تلگرام