طرح های آبیاری تقی دیزج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تقی دیزج

مناقصات لوله کانال تلگرام