طرح های آبیاری تفرش

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تفرش

مناقصات لوله کانال تلگرام