طرح های آبیاری تفت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تفت

مناقصات لوله کانال تلگرام