طرح های آبیاری ترکمن

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ترکمن

مناقصات لوله کانال تلگرام