طرح های آبیاری ترکالکی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ترکالکی

مناقصات لوله کانال تلگرام