طرح های آبیاری تربت حیدریه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تربت حیدریه

مناقصات لوله کانال تلگرام