طرح های آبیاری تربت جام

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تربت جام

مناقصات لوله کانال تلگرام